روایت سلامت در دولت مردمی (معاونت فرهنگی دانشجویی)؛

افزایـش قابـل توجـه دریافتـی دسـتیاران و کارورزان بـه ازای ازدواج و فرزنـدآوری

معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت همزمان با هفته دولت، اهم فعالیت ها، اقدامات و برنامه های این معاونت را در دولت سیزدهم اعلام کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر افزایـش قابـل توجـه دریافتـی دسـتیاران و کارورزان بـه ازای ازدواج و فرزنـدآوری

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، براساس اعلام معاونت فرهنگی دانشجویی، افزایــش 2.5 برابــری وام ازدواج دانشــجویی، افزایـش قابـل توجـه دریافتـی دسـتیاران و کارورزان بـه ازای ازدواج و فرزنـدآوری (هـر فرزنـد 10 درصـد) و انعقـاد تفاهـم نامـه بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای شـروع بـه تحـت پوشـش قـرار گرفتـن و محاسـبه سـنوات بیمـه تامیـن اجتماعـی بـرای دانشـجویان دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی، از مهم ترین اقدامات این حوزه بوده است.

اهم اقدامات معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت به شرح زیر است؛

.رشــد 31 درصــدی تعــداد واحــد ســوییت متاهلــی در دانشــگاه و دانشــکده هــای علوم پزشکی کشور تا ابتدای سال تحصیلی جاری و 10 درصــدی تخــت هــای دانشــجویی خوابگاههــای مجــردی

.افزایــش کمــک هزینــه تحصیلــی دریافتــی 300 درصدی دســتیاران تخصصــی بخصــوص دسـتیاران متاهـل و افزایـش کمـک هزینـه تحصیلـی دریافتـی 200- 300 درصـدی کارورزان و ســایر گــروه هــای دانشــجویی

. افزایــش 2.5 برابــری وام ازدواج دانشــجویی، افزایــش دو برابــری وام تولــد فرزنــد و افزایـش وام ودیعـه مسـکن بـه 700 و 600 میلیـون ریال بـرای کلان شـهرها و سـایر شـهرها

. اعطــای وام ازدواج بــه 1700 نفــر از دانشــجویان و وام ودیعــه مســکن بــه 1400 نفــر از دانشــجویان متاهــل و وام فرزنــدآوری بــه 300 نفــر از دانشــجویان در یکســال گذشــته

. افزایش بیش از دوبرابری حق الزحمه ساعتی کار (فعالیت) دانشجویی

. برگــزاری حــدود یکصــد کرســی آزاداندیشــی دانشــجویی بــا موضوعــات متنــوع در ســال تحصیلــی گذشــته

. مشـارکت در اعـزام بیـش از 8000 نفـر از دانشـجویان در قالـب کاروان هـای راهیـان نـور توسـط بسـیج دانشـجویی

. برگـزاری طـرح "همـراه بـا حکیمـان" (1و2) بـا حضـور 2800 نفـر از اسـاتید بـا خانـواده ( جمعـا 8500 ) در مشـهد مقـدس بـه مـدت 72 سـاعت کـه 12 سـاعت آموزشـی بـرای اسـاتید و خانـواده هـا موضوعـات: سـیره رضـوی، اخـاق، جوانـی جمعیـت و ... برگـزار شـد.

. برگــزاری اردوهــای دانشــجویی "همــراه بــا ســتاره هــا" بــا حضــور 4500 نفــر از دانشـجویان دختـر دانشـکده هـای علـوم پزشـکی مسـتقل و مجتمـع هـای آمـوزش عالــی سلامت شهرســتان هــای محــروم در مشــهد مقــدس، همــراه بــا آمــوزش موضوعــات: معرفتــی، ایمانــی، پخــش مســتند، مهارتهــای زندگــی و ازدواج و ...، برگــزار شــد.

. برگــزاری اردوی آموزشــی زیارتــی "مثبــت آرمــان" بــا حضــور 2200 نفــر از دانشــجویان دختـر و پسـر فعـال حـوزه هـای علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی (کانـون هـا فرهنگـی، همتایــاران سلامت، انجمــن هــای علمــی، نشــریات دانشــجویی، هیئــت هــای مذهبــی و...) در مشــهد مقــدس

. برگــزاری دومیــن دوره نمادیــن آییــن فــارغ التحصیلــی دانــش آموختــگان علــوم پزشـکی کشـور بـا حضـور 1200 نفـر از دانـش آموختـگان پسـر و دختـر دانشـگاههای علــوم پزشــکی سراســر کشــور در رواق امــام خمینــی حــرم مطهــر رضــوی

. برگــزاری دو دوره جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــگاهیان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور بــا حضــور 100 هــزار دانشــجویان ، اســاتید و کارکنــان

. کارگاه آموزشــی "جهــاد تبییــن" بــا حضــور حــدود 1000 نفــر از فعــالان فرهنگــی و اســاتید و مدیــران مراکــز درمانــی

. اعــزام بیــش از 3 هــزار نفــر از دانشــجویان بــه اردوی راهیــان پیشــرفت (هوافضای سـپاه، مپنـا، مرکـز ژنتیـک، رویـان)

. برگـزاری طـرح مهردخـت در خوابـگاه هـای علـوم پزشـکی اسـتان تهـران بـا حضـور 21 اسـتاد بـا عنـوان آمـوزش مهـارت هـای زندگـی در قالـب گفتگوهـای صمیمـی اتـاق بــه اتــاق در 133 شــب و 40 بــار حضــور در خوابــگاه هــا بــه مــدت 446 ســاعت و بــا پوشــش حــدود پنــج هــزار نفــر در ۲۴ خوابــگاه

. جشــن بــزرگ "روز دختــر" بــا حضــور 3500 نفــر از دانشــجویان دختــر کلیــه مراکــز آمـوزش عالـی 14 اسـتان نزدیـک و همجـوار در حـرم مطهـر حضـرت معصومـه سلام الله علیها

. برنامـه ریـزی اعـزام حـدود 14هـزار نفـر از دانشـجویان بـه اربعیـن حسـینی در دوسـال

گذشته

. اجــرای طــرح طبیعــت گــردی روزهــای پنــج شــبه و جمعــه بــرای کلیــه دانشــجویان

خوابگاهـی بـه ویـژه دانشـجویان دانشـگاههای علـوم پزشـکی تهـران جمعـا 4500 نفــر دختــر و پســر (بــه تفکیــک یــک روز خواهــران و یــک روز بــرادران)

. برگـزاری همایـش پنـج دوره 3 روزه توانمندسـازی علمـی و فرهنگـی بـرای 1000 نفـر از روسـا و کارشناسـان ادارات مشـاوره و سلامت روان دانشـجویان بـا رویکـرد مشـاوره اسلامی و نیـز 200 نفـر از اسـتادان طـرح اسـتاد مشـاور دانشـجویان (در 80هـزار نفـر سـاعت)

. اجــرای بالــغ بــر 3785 عنــوان برنامــه قرآنــی در هفتــه قــرآن و عتــرت از18 تــا 24 آبــان مــاه همزمــان بــا ایــام ســالروز رحلــت مفســر گرانقــدر قــرآن کریــم علامه طباطبایــی.

. شناســایی و تکریــم نخبــگان قرآنــی دانشــگاهها در حوزه هــای مختلــف قرائــت، حفــظ و مفاهیــم قــرآن کریــم و در ســه گــروه اســتاد، دانشــجو و کارمنــد کــه در مجمــوع در دانشــگاههای علــوم پزشــکی بالــغ بــر 1392 نخبــه قرآنــی شــامل: 325 اســتاد، 587 دانشــجو و 480 کارمنــد شناســایی شــدند.

. غربالگــری و پایــش وضعیــت سلامت روان دانشــجویان جدیدالورود، کلیــه دانشـجویان، دسـتیاران و دانشـجویان دکتـرای دانشـگاه/ دانشـکده هـای علـوم پزشــکی

. برگـزاری دو دوره المپیـاد فرهنگـی و ورزشـی دانشـجویان بیـن الملـل دختـر و پسـر در مجموعـه خزرآبـاد سـاری و نیـز دو دوره المپیـاد فرهنگـی ورزش قهرمانـی و همگانی بـرای حـدود سـه هـزار نفـر از دانشـجویان پسـر و دختـر دانشـگاه هـای علوم پزشـکی سراسـر کشـور در شـهرکرد و خزرآباد سـاری

. تجهیـز کلیـه خوابگاههـای دانشـجویی بـه سـالن هـای ورزشـی (حـدود 250 سـرای دانشـجویی فاقـد امکانـات ورزشـی بـه تجهبـزات ورزشـی مجهـز شـدند)

. تهیـه پیوسـت فرهنگـی بـرای ورزش و تربیـت بدنـی، مراکـز مشـاوره و سلامت روان دانشگاهها

. ابلاغ و تشکیل شورای فرهنگی بیمارستانها و مراکز درمانی برای نخستین بار

. ابــلاغ دســتورالعمل مشــترک بــا معاونــت آمــوزش وزارت و معاونــت آمــوزش نهــاد بــا عنــوان "دروس معــارف اثــر بخــش" بــرای بــه روز رســانی و اســتفاده از روشــهای کاربــردی ارائــه دروس معــارف اســامی دانشــگاهها

. تهیـه آییـن نامـه تاسـیس مراکـز سـبک زندگـی، مشـاوره و سلامت اجتماعـی طـرح تحولــی دفاتــر مشــاوره و ســلامت روان بــه مراکــز آموزشــی و گفتمــان ســازی ازدواج دانشــجویی و خانــواده بــا رویکــرد ایرانــی-اسلامی

. احیــا و برگــزاری جلســات شــورایعالــی انطبــاق ، شــورای عالــی فرهنگــی و هیئــت مرکــزی نظــارت بــر تشــکل هــای دانشــجویی بعــد از ده ســال

. ابـلاغ برنامـه عملیاتـی تفاهـم نامـه مشـترک وزارت بهداشـت و مرکـز مدیریـت حـوزه علمیـه و نهـاد نمایندگـی بـا 36 برنامـه اجرایـی

. برگــزاری همایــش دبیــران هماندیشــی اســاتید دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بــا موضــوع محــوری جمعیــت

. حمایـت و مشـارکت بـا نهـاد نمایندگـی رهبـری در دانشـگاه ها در خصـوص برگـزاری برنامـه آینـده روشـن ویـژه نخبـگان و رتبـه هـای زیـر 1000 کنکـور تجربـی و نیـز جشـن ازدواج دانشـجویی ویـژە دانشـجویان دانشـگاههای پزشـکی در سراسـر کشـور

. برگــزاری کارگاه های علمی-آموزشــی بــا محوریــت حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیـت بـه منظـور آمـوزش ائمـه جماعـات مراکـز آموزشـی و درمانـی سراسـر کشـور بــا حضــور 400 نفــر از ائمــه جماعــات در مشــهد مقــدس

. دوازدهمیــن جشــنواره فرهنگــی هنــری نظــام سلامت بــا عنــوان "ســیمرغ" و بــا شــعار "ایــران جــوان بمــان" در هفــت بخــش

. بازدیـد و نظـارت از 117مرکـز درمانـی دولتـی و خصوصـی بـا توجـه بـه شـاخصه هـای قانـون انطبـاق خدمـات پزشـکی بـا موازیـن شـرع مقـدس

. به روزرسانی و ابالغ شیوه نامه جدید شورای انظباطی دانشجویان

. برگـزاری مرحلـه کشـوری و آییـن اختتامیـه بیسـت و هفتمین جشـنواره قـرآن و عترت ویـژه اسـاتید، دانشـجویان و کارکنـان وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در اردیبهشــت ماه 1402

. بهــره بــرداری از ٢١ پــروژه در دســت احــداث، بازســازی و خوابــگاه خریــداری شــده بــا ظرفیــت ٤٣٧١ نفر (تخــت) و متــراژ ٦٢٤٠٩ مترمربــع، تعــداد خوابــگاه هــای ملکــی مجــردی بــه تعــداد ٣٣٨ بــا ظرفیــت ٧٠٤٧٨ نفــر و متــراژ ٩١٤٣٠٣ مترمربــع افزایــش یافـت و بـا اجـاره ١٢٦ خوابـگاه دانشـجویی مجـردی، تعـداد خوابگاه های دانشـجویی مجـردی در مجمـوع بـه ٤٦٥ بـا ظرفیـت ٨٨٣٠٠ نفر (تخـت) و متـراژ ١١٠٠٢٩٨ مترمربـع افزایــش یافــت.

. تدویـن و به روز رسـانی آییـن نامـه اسـکان دانشـجویان خوابگاهـی، آییـن نامـه تغذیـه دانشــجویان، آییــن نامــه فعالیــت دانشــجویی، آییــن نامــه شــورای برنامــه ریــزی خدمــات رفاهــی مناطــق دهگانــه کشــور و... و همچنیــن دســتورالعمل و شــیوه نامــه هــای مربوطــه

. برگـزاری ویـژه برنامه هـای مـاه مبـارک رمضـان شـامل: اجـرای طـرح سـی شـب - سـی مســجد - ســی خدمــت، اجــرای طــرح ســی جــزء - ســی تــلاوت (مراســم جــزء خوانــی قــرآن کریــم)، اجــرای طــرح ســی روز – ســی تفســیر، اجــرای طــرح ســی روز - ســی مسـابقه، اجـرای جشـن تکلیـف فرزنـدان نظـام سلامت و پویـش اولیـن نمـاز - اولیـن روزه، اجــرای طــرح خانــواده بهشــتی (جشــنواره قــرآن و عتــرت خانــواده)، اجــرای طــرح ســفره های کریمانــه.

. رشـد 4 درصـدی تعـداد سـالن هـای غذاخـوری و رشـد 3 درصـدی ظرفیـت سـالن هـای غذاخـوری دانشـجویی در دانشـگاه و دانشـکده هـای علوم پزشـکی کشـور

. پوشش صد در صدی بیمه دانشجویان دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی

. تدویــن و ابـلاغ پیوســت فرهنگــی خوابــگاه هــای دانشــجویی متاهلــی بــر اســاس قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت

. اردوی تابســتانه فرهنگــی- تفریحــی و زیارتــی ویــژه فرزنــدان کارکنــان ســتاد وزارتخانـه کـه تـاکنـون سـه دوره، بـا حضـور 970 نفـر از دختـران و پسـران 7 تـا 14 سـال بـه تفکیــک دو روز.

پروفایل خبری کسب و کارهای منتخب

بارسانه های گزارش خبر

با رسانه ها

تیم خبری گزارش خبر

گروه حفاظتی پاس

روابط عمومی گروه پاس

تیم تامین حفاظت سازمان ها و اشخاص

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

بزرگترین پروژه های صنعتی کشور

دبستان پسرانه غیردولتی نهال اندیشه

دبستان نهال اندیشه

آموزش و تربیت علمی و کاربردی دانش آموزان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

تامین آهن اسفنجی تولیدکنندگان فولاد در کشور

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آموزش تخصصی دوره های حسابداری

شرکت تجلی معادن و فلزات

تجلی توسعه معادن و فلزات

نخستین شرکت پروژه محور در بازارسرمایه

رپورتاژ آگهی تریبون

تریبون

انتشار گسترده محتوا در رسانه گزارش خبر

روابط عمومی بانک آینده

روابط عمومی بانک آینده

بانک پیشرو در اقتصاد کشور

گروه سرمایه گذاری غدیر

گروه سرمایه گذاری غدیر

بزرگترین هلدینگ چندرشته ای در بازارسرمایه

سرآمد نوین

سرآمد نوین

پیشرو در نرم افزار های تخصص مالی بورس

وکیل اول

وکیل اول

پروانه وکالت ۲۵۸۰۱ کانون وکلای مرکز

بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران

تأمین مالی در چهارچوب تسهیلات قرض الحسنه

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

اشتغال‌زایی پایدار، ارزش آفرینی مواد معدنی و تأمین مواد اولیه صنعت فولاد کشور

دانشگاه سئوی ایران

دانشگاه سئوی ایران

مشاوره، آموزش و مدیریت پروژه های سئو در ایران

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

میلاد فرخ پور

میلاد فرخ پور

فعال حوزه انفورماتیک

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

صدیقه طباطبایی

صدیقه طباطبایی

خبرنگار تحلیلی گزارش خبر

مهدی آشتیانی فرد

مهدی آشتیانی فرد

خبرنگار اختصاصی خبرگزاری گزارش خبر

محمد تقی ناصریراد

محمد ناصریراد

فعال رسانه، مستندساز و منتقدِ سینما

وحید حاج سعیدی

وحید حاج سعیدی

فعال رسانه ای در استان گلستان

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها