روایت سلامت در دولت مردمی؛

تقویت جایگاه دوایر حقوقی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت به مناسبت هفته دولت، اهم اقدامات انجام‌شده در این معاونت را از ابتدای شروع به کار دولت مردمی تاکنون، اعلام کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر تقویت جایگاه دوایر حقوقی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، براساس اعلام معاونت حقوقی و امور مجلس، ایجاد زیرساخت‌های مناسب در راستای تقویت جایگاه دوایر حقوقی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر سازمان‌های تابعه در محوریت این اقدامات بوده است.

بنابراین گزارش فعالیت‌های معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در کانون اتصال با سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه قرار دارد و از طریق تعامل سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تحقق هرچه بهتر اهداف متعالی نظام سلامت است.

پیگیری و برگزاری جلسه در خصوص سود سهام سال 1400 پالایشگاه اصفهان، پیگیـری اجـرای قانـون مالیـات بـر ارزش‌افزوده، ایجاد بانک اطلاعاتی پرونده‌های ارجاع شده از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، ایجاد و تدوین پرونده الکترونیک به تفکیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شـرکت در اجـلاس روسـای دانشگاه‌های علـوم پزشـکی کشـور به‌منظور ارتقـاء دانـش و انتقــال تجربیــات مشــترک در تعامــل بــا نماینــدگان ازجمله این اقدامات بوده است.

همچنین انجام تعداد 19596 مکاتبه با نمایندگان و تعداد 33258 مکاتبه پیگیری و پاسخگویی و نیز تعـداد 2871مکاتبـات در معاونت‌ها و حوزه‌های مختلـف در راستای اجرای دستورات وزیر بهداشت از مهم ترین اقدامات طی دو سال اخیر بوده است و کل طرح‌ها و لوایــح موردبررسی 87 مــورد و تعــداد طــرح و لوایــح در دست اقـدام اداره کل امور مجلس نیز 9 مــورد است.

وصول 461 میلیارد ریال مطالبات دولت توسط اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات این معاونت بخش دیگری از عملکرد این معاونت بوده است که با اقدامات مؤثر ازجمله ضابطه‌مندی تقسیط‌های بدهی و تعامل با ادارات اجرای اسناد رسمی، وصول حداکثری مطالبات قانونی دولت صورت گرفته است.

در خصوص تعیین تکلیف املاک موقوفه نظام سلامت، نیز شناســایی 32435 ملــک تحــت مالکیــت و بهره‌برداری ســتاد و دانشگاه‌ها و مؤسسات وابســته و ایجــاد بانــک اطلاعاتی املاک، تبدیل 868 مورد اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، اخذ سند تک‌برگی برای 711 ملک فاقد سند از دیگر اقدامات انجام‌شده در طول فعالیت دولت مردمی بوده است.

همچنین بر اساس اعلام این معاونت در راستای بازنگری و ساماندهی قراردادهای دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدامات زیرساختی بسیاری برنامه‌ریزی و اجرا شده است که تشکیل شورای مشورتی حقوقی در ستاد وزارت و دانشگاه‌ها، ارزیابی عملکرد واحدهای مربوطه و احصای چالش‌های موجود از طریق بررسی وضعیت موجود و بازدیدهای میدانی از دانشگاه‌ها و مدیریت‌های حقوقی آنان در این راستا بوده است.

همچنین اجرای طرح تنقیح قوانین مربوط به حوزه سلامت از جمله اقدامات مرکز ملی حقوق سلامت است در این مرکز تمام احکام معتبر در قوانین مرتبط با حوزه سلامت، مطالعه، بررسی و جمع‌آوری و در تدوین و چاپ کتب مربوطه اعمال شده است.

تدوین قانون جامع سلامت و تصویب آن در شـورای راهبـردی تنقیـح قوانیـن مجلـس شـورای اسلامی (موضـوع مـواد 5 و 6 دسـتورالعمل اجرایـی قانـون تدویـن و تنقیـح قوانیـن و مقررات کشور) است که در این راستا گــروه تدویــن قانــون جامــع ســامت بــا حضــور نمایندگانــی از معاونــت قوانیــن مجلــس شــورای اســامی، معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری و وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشـکی، تشکیل شده است.

تنقیح و تدوین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سلامت، بررسـی پیشـنهادهای مرکز بودجـه و پایـش عملکـرد و دفتر برنامه‌ریـزی و نظـارت راهبـردی راجـع بـه احـکام پیشـنهادی کـه ماهیـت دائمـی دارنـد، امکان‌سنجی قطع رابطه مستقیم مالی میان ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت، تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و تشـکیل کارگـروه تطبیقـی مصوبـات هیات‌امنا بـا قوانیـن و اسـناد بالادسـتی مجلـس، دولـت و قـوه قضائیـه از دیگر فعالیت‌های انجام‌شده در این معاونت اعلام شده است.