روایت سلامت در دولت مردمی (سازمان غذا و دارو) ؛

اجرای طرح دارویار و پوشــش بیمــه ای 366 قلــم داروی جدیــد غیــر بیمــه ای مشــمول این طــرح

سازمان غذا و دارو، همزمان با هفته دولت، اهم فعالیت ها، اقدامات و برنامه های این سازمان در دولت سیزدهم را اعلام کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر اجرای طرح دارویار و پوشــش بیمــه ای 366 قلــم داروی جدیــد غیــر بیمــه ای مشــمول این طــرح

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، سازمان غذا و دارو، اجرای طرح دارویار، پوشــش بیمــه ای 366 قلــم داروی جدیــد غیــر بیمــه ای مشــمول طــرح دارویار، نظـارت، بازرسـی 12 هـزار داروخانـه در هفتـه اول طـرح دارویار و تسریع در واردات کالاهای استراتژیک و جلوگیری از رسوب کالا را از مهمترین اقدامات این سازمان عنوان کرد.

-طـرح ملـی دارویـار در تیرمـاه سـال 1401 در حـوزه دارو اجـرا شـد کـه براسـاس آن داروهـای تولیـد داخـل و وارداتـی مشـمول اصـلاح یارانـه ارزی شـدند تـا یارانـه دارو از طریـق بیمـه هـا بـه بیمـاران برسـد؛ در واقـع در قالـب اجـرای ایـن طـرح مابـه التفـاوت یارانـه دارو توسـط سـازمان هـای بیمـه گـر پرداخـت مـی شـود تـا میـزان پرداختـی از جیـب بیمـار نسـبت بـه قبـل از اجـرای طـرح هیـچ تغییـری نکنـد.

-بطــور همزمــان پوشــش بیمــه ای 366 قلــم داروی جدیــد غیــر بیمــه ای مشــمول طــرح دارویارقــرار گرفـت اجـرای ایـن طـرح راه حلـی بـرای جلوگیـری از قاچـاق گسـترده دارو بـه کشـورهای همسـایه، فسـاد در حــوزه ارز ترجیحــی، بیــش اظهــاری و گــران فروشــی برخــی شــرکت هــا، کمبودهــای دارویی، کنــدی تخصیــص ارز،عــدم تامیــن ارز مرغــوب، مشــکلات صنعــت در تولیــد و ... بــود.

-12 هـزار داروخانـه در هفتـه اول طـرح مـورد بازدیـد و ارزیابـی قـرار گرفتند. پـس ازآن نیـز بـه منظـور جلوگیــری از تخلفــات همچــون گرانفروشــی و آزادفروشــی، داروخانه ها بــه صــورت مســتند مــورد نظـارت و بازرسـی قرارگرفتنـد.

-بــا تصویــب شــورای عالــی بیمــه، پوشــش بیمــه ای بــرای پروانــه هایــی تعلــق گیــرد کــه حداقــل 50 درصـد سـهم بـازار را داشـته باشـند، در صورتـی کـه پیـش از ایـن پوشـش بیمـه بـه پروانـه بـا پاییـن تریـن قیمـت بـدون درنظرگرفتـن سـهم بـازار تعلـق مـی گرفـت.

-بــا وجــود اینکــه هــدف طــرح ثابــت مانــدن پرداخــت از جیــب مــردم بــرای دارو بــوده، لیکــن بــا مصوبــه فــوق پرداخــت از جیــب مــردم بــرای حــدود 260 قلــم دارو 2 تــا 86 درصــد کاهــش پیــدا کــرد.

حوزه دارو:

پـس از سـه سـال بیـش از ٣٠ مولکـول جدیـد دارویـی بـه فهرسـت دارویـی کشـور اضافـه شـد و مجـوز تولیـد واکسـن هـای انفلوآنزا، HPV و مجـوز اضطـراری تولیـد 4 واکسـن کرونـای اسـپایکوژن، فخـرا، رازی کووپـارس و نـورا صـادر شـد و همچنیـن فراینـد صـدور مجـوز تولیـد فـراورده هـای دانـش بینـان تسـهیل و بیـش از ٣٠ فـراورده جدیـد نوآورانـه در حیطـه سـلامت مجـوز تولیـد گرفتنـد.

-رونمایی از ۱۰ محصول دانش بنیان شامل دارو و تجهیزات پزشکی شامل:

داروی ranibizumab تولید شرکت دانش بنیان آراسل زیست دارو

داروی alteplase تولید شرکت دانش بنیان آرنا حیات دانش

داروی albumin تولید شرکت دانش بنیان مدوک زیست دارو

فراورده سلولی recolorcell تولید شرکت دانش بنیان سل تک فارمد برکت

ماده اولیه دارویی macitentan تولید شرکت دانش بنیان مادآوش کیمیا

داروی Vigabatrin تولید شرکت دانش بنیان مداوا

داروی تزریقی داخل نخاعی Bupivacaine تولید شرکت دانش بنیان واریان فارمد

داروی emtansin-trastuzumab تولید شرکت دانش بنیان نانودارو پژوهان پردیس

لازم بــه ذکــر اســت آخریــن نســخه دارونامــه داروهــای شــیمیایی پــس از ٦ ســال تدویــن و بــه همــراه دارونامــه طــب ســنتی و داروهــای طبیعــی چــاپ و رونمایــی شــدند.

-مدیریت و مقابله با ویروس کووید 19:

•صدور مجوز و ارزیابی نمونه های واکسن کووید 19

•صدور مجوز و ارزیابی نمونه های کیت تشخیصی کووید 19

•صدور مجوز و ارزیابی ضدعفونی کننده های الکلی و غیر الکلی

•صدور مجوز و ارزیابی ماسک های طبی

•ارزیابی اثرات ضد ویروسی فراورده ها

•تســریع در صــدور مجــوز بهــره بــرداری آزمایشــگاه هــای همــکار و مجــاز در حــوزه فعالیــت کوویــد 19

حوزه غذا:

.فــاز ســوم "برنامــه جامــع ســلامت و اصالــت مــواد غذایــی" در قالــب توســعه فنــاوری نویــن بــرای شناسـایی سـریع تقلـب غـذا بـا کمـک هـوش مصنوعـی آغـاز و کمیتـه ملـی ارزیابـی خطـر در حـوزه غـذا راه انـدازی شـد. غنـی سـازی آرد گنـدم بـا آهـن و اسـید فولیـک، پایـش و کنتـرل مسـتمر طـرح و ارائـه گــزارش آن بــه شــورای عالــی ســلامت کلیــد خــورد.

صــادرات فــرآورده هــای طبیعــی، ســنتی و مکمــل بــا آغــاز کار دولــت ســیزدهم در مجمــوع بیــش از 60 میلیــون و 800 هــزار فــرآورده طبیعــی، ســنتی و مکمــل بــه ارزش بیــش از 15 میلیــون دلار صــادر شــده اســت.

•رونمایــی از 17000MRLs( حداکثــر مجــاز ســطح آلاینده هــا در محصــولات کشــاورزی ) جهــت انــدازه گیــری تخصصــی باقیمانــده ســموم کشــاورزی موجــود در محصــولات کشــاورزی

•تسریع در واردات کالاهای استراتژیک و جلوگیری از رسوب کالا

•اجرای برنامه پایش عوامل خطرزای ناشی از غذا در بروز بیماری های غیر واگیر (NCD)

•اجرای برنامه پایش شناسه گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی تولید داخل و خارجی

•اجــرای برنامــه پایــش شــاخص هــای ایمنــی در آبهــای آشــامیدنی بســته بنــدی شــده، اجــرای برنامــه پایــش شــاخص هــای ایمنــی افزودنــی هــای خوراکــی برنامــه جدیــد در ســال1401

•صدور بیش از 16 هزار و 500 مورد مجوز مصرف

•رتبه بندی انبارهای نگهداری مواد غذایی

•ثبت اظهار برای مجوز فعالیت مشاغل خانگی388 مورد

•صدور مجوز شرکت های دانش بنیان دارای مجوزهای بهداشتی 14 مورد

•بیش از 32 هزار مورد گواهی بهداشت صادره برای محصولات غذایی صادراتی

•تشدید نظارت بر فراورده های لبی، گوشتی و پروتئینی 250 مورد

•بیش از 21 هزار بازرسی منجر به 3281 مورد منجر به کشف

•پایش وضعیت تراریختگی در فراورده های غذایی وارداتی 1700 مورد

•تدویـن ضابطـه روغـن نارگیـل بـه عنـوان آلترناتیـوی بـرای روغن پالـم با لحـاظ کـردن فاکتورهای کیفـی و شـاخص هـای ایمنی

•غنـی سـازی آرد گنـدم بـا آن و اسـید فولیـک، پایـش و کنتـرل مسـتمر طـرح و ارائـه گـزارش آن بـه شـورای عالـی سـلامت

•شناسایی رخدادهای تراریخته محصولات غذایی(ذرت و سویا) و بررسی راستی آزمایی آنها اجـرای برنامـه پایـش ویتامیـن 3D در شـیر، اجـرای برنامـه غنـی سـازی نـان بـا ویتامیـن 3D بـه صـورت طـرح پایلـوت، اجـرای برنامـه غنـی سـازی نـان بـا آهـن و اسـید فولیـک از برنامـه جدیـد در سـال1401 بـوده اسـت.