روایت سلامت در دولت مردمی( معاونت درمان)

به منظور افزایش انگیزش و ماندگاری پزشکان سقف کارانه در مناطق محروم برداشته شد

معاونت درمان وزارت بهداشت همزمان با هفته دولت، مهم ترین اقدامات و برنامه های این معاونت را اعلام کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر به منظور افزایش انگیزش و ماندگاری پزشکان سقف کارانه در مناطق محروم برداشته شد

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، براساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت، برداشتن سقف کارانه در مناطق محروم در راستای افزایش انگیزش و ماندگاری پزشکان از مهم ترین اقدامات این حوزه بوده است.

برداشــت ســقف پرداختــی کارانــه پزشــکان در مناطــق محــروم ســبب افزایــش انگیــزه ارائــه‌ خدمــت، کاهــش لیســت انتظــار بیمــاران، افزایــش کیفیــت ارائــه خدمــت، کاهــش ارجــاع بــه بخــش خصوصــی شــده است.

همچنین در راســتای افزایــش تعــداد پزشــکان تمــام وقــت جغرافیایــی، کاهــش وابســتگی بـه منابـع عمومـی، کاهـش پرداخـت از جیـب مـردم و افزایـش رضایتمنـدی مراجعیـن، سـقف پرداختــی کارانــه پزشــکان در مناطــق محروم برخی شهرها حــذف شد.

همچنین از دیگر اقدامات این معاونت می توان به اضافه شدن بسته هـای خدمتـی در حـوزه بیمـاری هـای خـاص، نـادر و صعب العـلاج اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، بـا توجـه بـه تصویـب اساسـنامه صنـدوق بیمـاری هـای خـاص و صعـب العـلاج و نـادر در 27 شـهریور1401 به تدریـج بسته های خدمتـی مختلفـی در حـوزه بیمـاری هـای خـاص، نـادر و صعب العـاج اضافه و تحـت پوشـش حمایتـی بیمـه ای صنـدوق قـرار گرفـت. بطوریکـه بسـته هـای مذکـور شـامل خدمـات سـرپایی اعـم از ویزیـت، مشـاوره، تصویربـرداری، آزمایشـات، تزریقـات تخصصـی، داروهـا، توانبخشـی، دندانپزشـکی و نیز خدمـات بسـتری اسـت و بعضـا در برخـی از بسـته خدمتـی بسـته بـه ماهیـت بیمـاریهـا تجهیـزات پزشـکی مرتبـط بـه آن لحـاظ گردیـده اسـت.

از دیگر اقدامات مهم معاونت درمان وزارت بهداشت، می توان به انجــام اولیــن Uncontrol DCD در بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم (ص ) اشاره کرد. ایــن روش نویــن پیونــد عضــو بــا کمــک فیلتراســیون خونــی، فاکتورهــای التهابــی از اعضــای فـرد دهنـده را کاهـش میدهـد و موجـب اسـتفاده از اعضـای پیونـدی کـه قابلیـت اهـدا بـه علـت التهـاب ندارنـد، میشـود. سـابقه انجـام عمـل پیونـد پـس از مـرگ مغـزی و مـرگ قلبـی از سـالیان گذشـته وجـود داشـته ولـی عمـل اهـدا پـس از مـرگ حتمـی فـرد اهداکننـده، بـرای نخسـتین بـار در کشـور انجـام شـد.

همچنین از دیگر اقدامات و فعالیت های مهم این معاونت می توان به، ابلاغ 414 محصول دانشی به تمامی مراکز ارایه دهنده و خریدار خدمت سراسر کشور و سازمان پزشکی قانونی،ابلاغ پروتکل مداخات تخصصی مددکاران اجتماعی بیمارستانی در مواجهه با کودک آزاری، سرطان و مددکاران اجتماعی برای افراد دارای اختلال روان در مراکز درمانی و ایجاد نقشه ارجاع بیماران سکته حاد قلبی و مغزی در کشور و نیز لایه بندی خدمات مرتبط با سکته حاد قلبی و مغزی در بیمارستان ها اشاره کرد.

ایجاد نقشه ارجاع بیماران سکته حاد قلبی و مغزی به دلیل اهمیت بسیار بالای زمان طلائی ارائه خدمات استاندارد به بیماران سکته حاد قلبی (کمتر از 2 ساعت از شروع علائم ) و در بیماران سکته حاد مغزی ( کمتر از 3 ساعتاز شروع علائم ) در اورژانس بیمارستان ها، مورد توجه بوده است چراکه زمان ارائه خدمات درمانی به این بیماران تاثیر مستقیمی در میزان مرگ و میر و عوارض مادام العمر این بیماریها که عمدتا باعث از کار افتادگی فرد می شود، دارد.

تدوین و ابلاغ سند جامع پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران در سرطان، سند جامع پزشکی بازساختی و سلول درمانی ایران در سرطان و سند جامع ژنتیک پزشکی ایران در سرطان و افتتاح هجدهمین و نوزدهمین بخش پیوند مغز استخوان کشور به ترتیب در استان اصفهان و استان کردستان از دیگر اقدامات و فعالیت های مهم معاونت درمان وزارت بهداشت می باشد.