روایت سلامت در دولت مردمی (سازمان انتقال خون ایران)؛

حدود 9 درصدی شاخص اهدای خون کشور در سال 1401 افزایش یافت

سازمان انتقال خون ایران همزمان با هفته دولت، اهم فعالیت ها، اقدامات و برنامه های این سازمان در دولت سیزدهم را اعلام کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر حدود 9 درصدی شاخص اهدای خون کشور در سال 1401 افزایش یافت

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، سازمان انتقال خون ایران، افزایش حدود 9 درصدی شاخص اهدای خون کشور در سال 1401، انعقــاد قرارداد ساخت بزرگتریـن سردخانه پلاسمای کشــور، برنامـه ریـزی و یـا راه انـدازی بیـش از 90 مرکـز خونگیـری ثابـت، سـیار و یـا موقـت بـه ویــژه در اســتان هــای بســیار محــروم کشــور و راه انــدازی بانــک خــون ناوگــروه نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران در مأموریـت رزمایـش بـرون مـرزی ناوگـروه 86 را مهمترین دستاوردها و اقدامات این سازمان عنوان کرد.

اهم اقدامات سازمان انتقال خون ایران به شرح زیر است؛

•افزایش ذخایر خون و فرآورده های آن از 5 روز به 8 روز

•ایجــاد ذخیــره اســتراتژیک کیــت و کیســه هــای خــون بــه نحــوی کــه در حــال حاضــر، تمامــی اقــام اســتراتژیک ســازمان تــا پایــان ســال جــاری تامیــن شــده اســت.

•افزایش شاخص توزیع به درخواست بیمارستانی از 91 درصد به حدود 100 درصد

•افزایـش و تمدیـد اسـتقرار نظام مراقبـت از خـون (هموویژیلانس) در 95 درصد بیمارسـتان های کشــور

•افزایــش میــزان اســتفاده از کیســه هــای فیلتــردار (تولیــد خــون کــم لکوســیت) از 20 درصد بــه 60 درصد بــا هــدف کاهــش واکنــش هــای ناشــی از تزریــق خــون و فــرآورده های آن کـه در صـورت حمایـت و تامیـن اعتبـار لازم، تـا پایـان سـال 1404 بـه 100 درصـد خواهـد رسـید.

•توسـعه سیسـتم اتوماسـیون گـروه بنـدی گـروه هـای خونـی اصلـی (Rh & ABO ) از 4 مرکـز در سـال 1400 بـه 24 مرکـز تـاکنـون کـه موجـب اسـتقلال تمامـی اسـتان هـا تـا پایـان سـال جـاری خواهـد شـد.

•اسـتقرار سیسـتم اتوماسـیون گـروه بنـدی گـروه هـای خونـی فرعـی(,Kell, Ee, Cc

MNS, Kidd, Duffy )… بــه 16 اســتان تــا پایــان ســال 1401 کــه کــه موجــب اســتقلال تمامـی اسـتان هـا تـا پایـان سـال جـاری خواهـد شـد.

•ارتقای کیفی آزمایش غربالگری سیفلیس از روش دستــی به روش فناوری اتوماســیون

•آغـاز فرآینـد اجرایـی انجـام آزمایـش هـا غربالگـری (تسـت NAT ) در حجم یـک میلیون تسـت کـه در صـورت تامیـن اعتبـار لازم مـی تـوان انتظـار داشـت در پایـان سـال 1403، کل کشــور تحــت پوشــش ایــن خدمــت نویــن قــرار گیــرد و ضمــن ارتقــای چشــمگیر شـاخص هـای سلامت خون (کاهـش قابل توجـه خطـر انتقـال ویـروس از راه خـون و فـرآورده های آن)، موجـب ایجـاد ارزش افـزوده بـرای پلاسمای تولیـدی جهـت تهیـه داروهـای مشـتق از پلاسمای انسـانی گـردد.

•راه انــدازی آزمایــش هــا غربالگــری آنتــی بــادی (اهداکننــدگان خــون) CAT بــرای اولیــن بــار در کشــور بــا حجــم نمونــه 1.5 میلیــون تســت کــه بــه ویــژه در بیمــاران خــاص و عزیــزان تالاسمی دریافــت کننــده خــون، تضمیــن کننــده انطبــاق کامــل خــون دریافتــی بــا بــدن بیمــار بــوده، موجــب پیشــگیری از عــوارض پــس از دریافــت خـون مـی گـردد و در صـورت تامیـن اعتبـار لازم در نیمـه دوم سـال جـاری، کل کشـور تحــت پوشــش ایــن آزمایــش قــرار خواهــد گرفــت.

•انجـام اقدامـات اولیـه جهـت اسـتقرار دسـتگاه هـای NGS بـه صـورت رایـگان و خریـد کیت هــای مــورد نیــاز در ســال جــاری بــه صــورت آزمایشــی جهــت 1000 نمونــه از خــون های اهدایی، با هدف غنــی ســازی بانــک HLA و تســهیل انجــام پیونــد ســلول هــای بنیــادی خونســاز در کشــور

•برنامه ریــزی برای راه اندازی فناوری نویـن تهیـه پلاکت بـه روش بافـی کـوتBuffy

Coat بـرای اولیـن بـار در کشـور بـا هـدف افزایـش طـول عمـر پلاکت و افزایـش حجـم پلاسما اسـتحصالی

•اصــلاح دســتورالعمل افزایــش طــول عمــر مؤثــر پلاســمای اســتحصالی از 24 مــاه بــه 36 مــاه

•اصـلاح دسـتورالعمل افزایـش طـول عمـر مؤثـر پلاسـمای درمانـی مـورد مصـرف مراکـز درمانـی از 3 مـاه بـه 12 مـاه

•در راســتای افزایــش 20 درصد حجــم پلاســمای اســتحصالی و دســتیابی بــه هــدف تولیــد پلاسـمای قابـل پالایش از 180000 لیتـر بـه 250000 لیتـر تـا پایـان سـال جـاری

•واقعــی ســازی تعرفــه خدمــات تمــام شــده آمــاده ســازی و فــرآوری پلاســمای استـحصالی بـه منظور ارسـال جهـت تولید داروهای مشتق از پلاسـما (بـه نزدیـکترین تعرفـه ممکـن) بـر اسـاس آخریـن هزینـه تمـام شـده فـرآوری و آمـاده سـازی پلاسـما، بـا هـدف حفـظ و حراسـت از بیـت المـال و تـلاش در راسـتای دریافـت به موقـع و کامــل حــق مــردم

•انحصارشـکنی در ارسـال پلاسـما بـه شـرکت هـای پالایشـگر و حمایـت از ورود شـرکت هــای جدیــد، بــا نــگاه بــه شــرق، از جملــه حمایــت از ورود کشــور بــاروس بــه مقولــه اسـتحصال داروهـای مشـتق از پلاسـما

•تعییـن تکلیـف محمولـه هـای پلاسـمای فاقـد لولـه هـای آزمایـش هـای مولکولـی و همچنیـن دیگـر فـرآورده هـای تولیـدی در مراکـز انتقـال خـون شـامل CPP و کرایـو کـه سـال هـا در سـازمان بلاتکلیـف بـوده انـد.

•راه انــدازی شــبکه ملــی پلاســما در کشــور بــه منظــور تأمیــن محصــولات پلاســمای قابـل پالایـش توسـط مراکـز دارای مجـوز و تأمیـن پلاسـمای مـورد نیـاز مراکـز درمانـی کشـور توسـط مراکـز فاقـد مجـوز ارسـال بـه پالایشـگر

•بهره برداری از سـه مرکـز پخـش خـون سـتاری، تهرانپـارس و شـهرری در اسـتان تهـران بـا هـدف تسـهیل ارسـال خـون بـه مراکـز درمانـی در راسـتای توجـه ویـژه بـه مقولـه پدافنـد غیـر عامـل

•اسـتقرار بانـک خـون پیـش بیمارسـتانی در آمبولانـس هـای زمینـی و هوایـی اورژانس 115 بــا هــدف کاهــش مــرگ و میــر و ناتوانــی هــای جســمی در مجروحیــن ســوانح و حـوادث جاده ای و مـادران بـاردار در مناطـق صعـب العبـور

•راه انــدازی بانــک خــون ناوگــروه نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران در مأموریـت رزمایـش بـرون مـرزی ناوگـروه 86 کـه بیـش از 8 مـاه در آب هـای آزاد جهـان بـه طـول انجامیـد. ایـن سـازمان بـه منظـور دسترسـی پرسـنل درمانـی ایـن ناوگـروه بــه خــون مــورد نیــاز کادر اعزامــی در حــوادث احتمالــی و همچنیــن جهــت پاســخ بــه نیـاز خـون در جریـان اعمـال جراحـی در بیمارسـتان داخـل ناوشـکن، بـرای اولیـن بـار در بیــن کشــورهای منطقــه، اقــدام بــه آمــوزش کارکنــان درمانــی و اســتقرار بانــک خــون بیمارســتانی شــامل تامیــن خــون منجمــد بــا گــروه خونــی O منفــی، تامیــن تجهیــزات تخصصــی نگهداشــت و آمــاده ســازی خــون منجمــد در شــرایط ویــژه بــا رعایــت اســتاندارد جهانــی، در ناوشــکن نیــروی دریایــی نمــود.

•آغــاز احــداث مرکــز جامــع آموزشــی، پژوهشــی و فــرآوری طــب انتقــال خــون و انبــار اسـتراتژیک کشـوری در شـهر جدیـد پرنـد بـه عنـوان مرکـز پشـتیبان تهـران در مقولـه پدافنــد غیرعامــل (پــروژه خیرســاز).

•انعقــاد قرارداد ساخت بزرگتریـن سردخانه پلاسمای کشــور بـا ظرفیت یکصــد هـزار لیتر در اسـتان قزوین (با مشــارکت خیّریـن) و نیـز سردخانه پنجاه هـزار لیتـری پلاسما در استان مرکــزی (اراک).

•شــروع عملیــات ســاخت و مــوارد در حــال ســاخت و ســاز، مجموعــا شــامل بیــش از 40 مرکــز انتقــال خــون در ســطح کشــور بــه عنــوان پایــگاه خونگیــری، مرکــز تهیــه فــرآورده، ســردخانه و ...: بــا تامیــن اعتبــار از طریــق دولــت، اســتانداری هــا، ســتاد مرکـزی سـازمان انتقـال خـون ایـران و نیـز کمـک هـای خیریـن، شـهرداری هـا، بنیـاد مســکن و شهرســازی و ....

•برنامـه ریـزی و یـا راه انـدازی بیـش از 90 مرکـز خونگیـری ثابـت، سـیار و یـا موقـت بـه ویــژه در اســتان هــای بســیار محــروم کشــور کــه بیــش از 20 مــورد آن در شــهرهای اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان نظیـر چابهـار، ایرانشـهر، زاهـدان، هیرمنـد، نیـک شـهر، هامــون، لاشار، فنــوج، دشــتیاری، ســرباز، دلــگان، کنــارک، راســک، ســیب ســوران، زرآبــاد، مهرســتان، گلشــن، قصــر قنــد، بجنــورد، تفتــان، میرجــاوه، زهــک، فیــروز و ... قــرار دارد.

•تشــکیل مجمــع خیّریــن حامــی انتقــال خــون در اســتان هــای کشــور بــا هــدف برخــورداری از ظرفیــت خیّریــن در توســعه زیرســاخت هــای حیاتــی ســازمان

•جمـع آوری مبالغ اهدایـی بالـغ بـر 469 میلیـارد و 50 میلیـون تومـان بـه صـورت نقـدی و غیرنقدی در کمتر از یک ســال از طریـق معاونـت اجتماعـی

•برگــزاری اولیــن اجــلاس تخصصــی مدیــران انتقــال خــون کشــورهای عضــو گــروه پنج، 25 لغایت 27 بهمن 1401

براساس این گزارش، سازمان انتقال خون ایران، تنها مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه و عضو پیوسته انجمن بین المللی انتقال خون ISBT و عضو پیوسته انجمن آسیایی طب انتقال خون AATM، بوده و تنها کشور اسلامی در منطقه شرق مدیترانه است که عضو انجمن بین المللی خون های نادر است. ســازمان انتقــال خــون ایــران درهفدهمین کنگره سالانه انجمن آسیایی طب انتقال خـون در دســامبر 2022 در بنــگلادش جایــزه برتریــن ســازمان انتقــال خــون آســیا را نیز کسب کرده است.

پروفایل خبری کسب و کارهای منتخب

بارسانه های گزارش خبر

با رسانه ها

تیم خبری گزارش خبر

گروه حفاظتی پاس

روابط عمومی گروه پاس

تیم تامین حفاظت سازمان ها و اشخاص

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

بزرگترین پروژه های صنعتی کشور

دبستان پسرانه غیردولتی نهال اندیشه

دبستان نهال اندیشه

آموزش و تربیت علمی و کاربردی دانش آموزان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

تامین آهن اسفنجی تولیدکنندگان فولاد در کشور

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آموزش تخصصی دوره های حسابداری

شرکت تجلی معادن و فلزات

تجلی توسعه معادن و فلزات

نخستین شرکت پروژه محور در بازارسرمایه

رپورتاژ آگهی تریبون

تریبون

انتشار گسترده محتوا در رسانه گزارش خبر

روابط عمومی بانک آینده

روابط عمومی بانک آینده

بانک پیشرو در اقتصاد کشور

گروه سرمایه گذاری غدیر

گروه سرمایه گذاری غدیر

بزرگترین هلدینگ چندرشته ای در بازارسرمایه

سرآمد نوین

سرآمد نوین

پیشرو در نرم افزار های تخصص مالی بورس

وکیل اول

وکیل اول

پروانه وکالت ۲۵۸۰۱ کانون وکلای مرکز

بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران

تأمین مالی در چهارچوب تسهیلات قرض الحسنه

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

اشتغال‌زایی پایدار، ارزش آفرینی مواد معدنی و تأمین مواد اولیه صنعت فولاد کشور

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

میلاد فرخ پور

میلاد فرخ پور

فعال حوزه انفورماتیک

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

صدیقه طباطبایی

صدیقه طباطبایی

خبرنگار تحلیلی گزارش خبر

مهدی آشتیانی فرد

مهدی آشتیانی فرد

خبرنگار اختصاصی خبرگزاری گزارش خبر

محمد تقی ناصریراد

محمد ناصریراد

فعال رسانه، مستندساز و منتقدِ سینما

وحید حاج سعیدی

وحید حاج سعیدی

فعال رسانه ای در استان گلستان

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها