احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

# مدرس و مشاور روابط عمومی

ahmadbagheri80@gmail.com

09126944966

::

اخبار ویژه