قول دولت به افزایش ظرفیت پزشکی

اظهارات سخنگوی دولت درباره اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی کشور را در این ویدئو مشاهده کنید.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، اظهارات سخنگوی دولت درباره اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی کشور را در این ویدئو مشاهده کنید.

منبع: آخرین خبر