شماره شبای حساب بانک ها را از این صفحه دریافت کنید

«شبا» یا شماره حساب بانکی ایرانیان، بمنظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور، توسط بانک مرکزی و مطابق با استاندارد ۱۳۶۱۶-ISO ، تبیین شده است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر شماره شبای حساب بانک ها را از این صفحه دریافت کنید
به گزارش خبر، هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب "شبا” خواهد بود.

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک آینده

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک اقتصاد نوین

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک انصار

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک ایران زمین

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک پارسیان

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک پاسارگاد

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک توسعه تعاون

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک تجارت

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک توسعه صادرات ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک حکمت ایرانیان

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک خاورمیانه

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک دی

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک رفاه کارگران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک سامان

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک سپه

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک سرمایه

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک سینا

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک شهر

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک صادرات ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک صنعت و معدن

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

قرض الحسنه رسالت

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

قرض الحسنه مهر ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک قوامین

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک کارآفرین

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک کشاورزی

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک گردشگری

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک مرکزی

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک مسکن

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک ملت

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک ملی ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

بانک مهر اقتصاد

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

پست بانک ایران

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

موسسه اعتباری توسعه

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

موسسه اعتباری ملل (عسکریه)

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

موسسه اعتباری کوثر

نحوه محاسبه و دریافت شماره شبا بانک ها

موسسه اعتباری نور

شبا:

عبارت است از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور در این مستند تعریف و تبیین شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصراً از این نوع حساب استفاده می شود. «شبا» مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هریک از بانکها است، اما در محاسبه «شبا» از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی بانکها استفاده به عمل می آید. «شبا» مطابق با ضوابط IBAN تنظیم می شود.

ارقام کنترلی:

عبارتند از ارقامی که به منظور حصول اطمینان از دریافت و ارسال کامل و بدون نقص یا تحریف «شبا»، بر مبنای مندرجات درونی «شبا» محاسبه و به عنوان بخش الزامی «شبا» بدان افزوده می شوند.

IBAN:

حروف اختصاری «Internet Bank Account Number»، شناسه ایست که یک شماره حساب خاص را در یک بانک بصورت یکتا معرفی می کند. این شناسه مطابق با استاندارد بین المللی ISO-13616-2007 تولید شده و به منظور یکسان سازی شماره حسابهای بانکی در سطح بین المللی به منظور تسهیل تبادلات بین بانکی، مورد استفاده قرار می گیرد.

BBAN:

حروف اختصاری «Basic Bank Account Number»، شناسه ایست شامل شناسه بانک که به صورت یکتا یک حساب خاص را در یک بانک در یک کشور خاص مشخص می کند.

قواعد ساختاری شبا:

- هر کاراکتر تنها می تواند یکی از حروف بزرگ الفبای انگلیسی [A-Z] یا یک رقم انگلیسی [۰-۹] باشد. استفاده از هیچ کاراکتر دیگری، از جمله اعداد و حروف فارسی مجاز نیست.
- طول شبا دقیقاً باید معادل ۲۶ کاراکتر باشد. شماره های کمتر یا بیشتر از ۲۶ کاراکتر مجاز نیستند.
- استفاده از حروف تنها برای کد کشور (دو رقم سمت چپ شبا) مجاز است. بقیه اجزای شبا تنها می تواند دربرگیرنده اعداد باشد.

نمایش شبا:

- نمایش در سیستمهای رایانه ای: در سیستمهای رایانه ای، شبا مانند نمونه زیر، به صورت یکپارچه و بدون فاصله نمایش داده می شود، مانند این نمونه:
IR0696000000010324200001
- نمایش در اشکال نوشتاری: در اشکال نوشتاری، مانند فرمها و نامه ها، از سمت چپ، بین هر چهار کاراکتر، یک فاصله قرار می گیرد. در نتیجه کد شبا در فرم نوشتاری شامل ۶ دسته چهار کاراکتری و یک دسته ۲ کاراکتری در سمت راست خواهد بود. به عنوان مثال شبای مذکور در بند فوق به صورت زیر نوشته می شود:
IR06 2960 0000 0010 0324 2000 01

ساختار و اجزاء شبا:

شبا یک کد ۲۶ کاراکتری است که به صورت زیر به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

جزء BBAN CD CC
توضیح شماره حساب پایه کد کنترلی کد کشور: ثابت= IR
طول ۲۲ رقم ۲ رقم ۲ حرف
- یک شبا به صورت [CC][CD][BBAN] ساخته می شود. (کروشه تنها برای تفکیک اجزاء است و در شبا دیده نمی شود)
- CC به معنی کد کشور، در مورد تمامی حسابهای بانکی کشور براساس استاندارد ISO-3166-1 معادل دو حرف IR (حروف بزرگ لاتین) است. کد کشور تنها بخش حرفی شبا محسوب می شود.
- CD به طول دو رقم به معنی ارقام کنترلی یا چک دیجیت شناسه شبا می باشد.
- BBAN به طول ۲۲ رقم که شماره پایه حساب بانکی را تشکیل می دهد و در بند (۵) این سند در مورد آن بحث شده است.

ساختار و قالبBBAN:

۵-۱-مشخصات کلی: قالب BBAN یک کد به طول ۲۲ رقم با قالب زیر است:

B19 ۰ ۰ ۰ B2 B1 A3 A2 A1
۲۲ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

اجزاءBBAN:

براساس جدول فوق به صورت زیر توضیح داده می شود:

- شناسه بانک، که در موقعیت A1 الی A3 به طول سه رقم قرار می گیرد. شناسه بانک یک عدد سه رقمی است که براساس کد بانکها تدوین شده است. باتوجه به این که این کدها درحال حاضر دو رقمی هستند، تا اطلاع ثانوی از صفر در سمت چپ این کد برای تمام بانکها و موسسات اعتباری استفاده شده است. کد بانکها مطابق با جدول زیر تنظیم می شود:

ردیف نام بانک شناسه بانک
۱ بانک اقتصاد نوین ۰۵۵
۲ بانک پارسیان ۰۵۴
۳ بانک پاسارگاد ۰۵۷
۴ پست بانک ایران ۰۲۱
۵ بانک تجارت ۰۱۸
۶ موسسه اعتباری توسعه ۰۵۱
۷ بانک توسعه صادرات ۰۲۰
۸ بانک رفاه ۰۱۳
۹ بانک سامان ۰۵۶
۱۰ بانک سپه ۰۱۵
۱۱ بانک سرمایه ۰۵۸
۱۲ بانک صادرات ایران ۰۱۹
۱۳ بانک صنعت و معدن ۰۱۱
۱۴ بانک کارآفرین ۰۵۳
۱۵ بانک کشاورزی ۰۱۶
۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۱۰
۱۷ بانک مسکن ۰۱۴
۱۸ بانک ملت ۰۱۲
۱۹ بانک ملی ایران ۰۱۷
۲۰ موسسه اعتباری نور ۰۸۰

- شناسه حساب که در موقعیت B1 الی B19 قرار می گیرد. باتوجه به اینکه شماره حسابهای فعلی بانک ملی (سیستم متمرکز- سیبا) ۱۳ رقمی می باشد، با استفاده از راهکارهای ذیل به قالب ۱۹رقمی تبدیل می شود.
الف:شناسه نوع حساب که در موقعیت B1 قرار می گیرد برای حسابهای سپرده، مقداد صفر و برای حسابهای تسهیلات عدد یک تکمیل می شود.
ب:برای موقعیتهای B2 الی B19 نیز، به سمت چپ شماره حساب باید به اندازه ای رقم صفر افزوده شود که طول آن برابر ۱۸ رقم شود. بدین ترتیب با ترکیب عدد ۱۸ رقمی حاصله و کد نوع حساب (بند الف)، شناسه حساب (BBAN) به طول ۱۹ رقم تولید می شود.

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر