8 مناقصه اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی در برق منطقه ای فارس برگزار شد

مدیر امور تدارکات و قراردادهای برق منطقه ای فارس از برگزاری 8 مناقصه اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی در برق منطقه ای فارس خبر داد و گفت: برگزاری 8 مناقصه در یک روز رکورد کم نظیری به شمار می آید و ضمن رعایت تشریفات مناقصات و بر اساس موازین قانونی این روند انجام گرفت.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر 8 مناقصه اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی در برق منطقه ای فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، رسول پساوند مدیر امور تدارکات و قراردادهای برق منطقه ای فارس ادامه داد: کمیسیون مناقصات در شرکت برق منطقه ای فارس با رعایت همه الزامات قراردادها و مناقصات و بهره گیری از ظرفیت های قانونی برنامه های خود را به پیش می برد.

وی مبالغ کلیه مناقصات انجام شده در یک روز در برق منطقه ای فارس را بیش از 1571 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: قطعا مدیریت این میزان مناقصه و برگزاری قانونی آن با رعایت همه تشریفات کاری سخت و دشوار است که با درایت و همراهی اعضای کمیسیون مناقصه و همکاران امور قراردادها و مناقصات به خوبی انجام شده است.