جدیدترین رتبه بندی تایمز منتشر شد؛

۲۷ دانشگاه ایرانی در بین اثرگذارترین دانشگاه‌های دنیا

رتبه‌بندی ۲۰۲۱ تأثیرات دانشگاه‌ها از سوی نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز منتشر شد و ۲۷ دانشگاه ایرانی در جمع یک هزار و ۱۱۵ دانشگاه موثر دنیا قرار گرفتند.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر ۲۷ دانشگاه ایرانی در بین اثرگذارترین دانشگاه‌های دنیا

به گزارش خبرنگاران علم و فناوری گزارش خبر، رتبه بندی تأثیرات دانشگاه‌ها برای اولین بار سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از آنها استفاده کرده است.

تایمز از شاخص‌های دقیق برای ارائه مقایسه‌های جامع و متعادل در چهار زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است.

تحقیق: بارزترین و سنتی‌ترین راهی که دانشگاه می‌تواند در ارائه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) کمک کند و منظور از تحقیق موضوعات مرتبط با این اهداف است.

مدیریت: دانشگاه‌ها متولی منابع قابل توجهی از جمله منابع فیزیکی و منابع انسانی شامل کارمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان هستند. نحوه عملکرد آنها در مدیریت این منابع یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه پایدار مدنظر است.

دسترسی: دستیابی به آموزش عالی بسیار مهم است و کاری که دانشگاه‌ها با جوامع محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی خود انجام می‌دهند یکی دیگر از راه‌های اصلی تأثیرگذاری آنها بر توسعه پایدار است.

آموزش: آموزش اهمیت زیادی در اهداف توسعه پایدار دارد زیرا هم به اطمینان از وجود پزشکان ماهر و کافی برای ارائه خدمات سلامت کمک می‌کند و هم به دانش آموختگان برای رسیدن به آینده شغلی مناسب کمک می‌کند.

بر اساس معیارهای نظام بین‌المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با ۳ هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نظام بین‌المللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک از اهداف را در متدولوژی خود تشریح کرده است. داده‌های استفاده شده در این رتبه بندی نزدیکترین سال تحصیلی به ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۹ است.

در نسخه سال ۲۰۲۱ تعداد یک هزار و ۱۱۵ دانشگاه از ۹۴ کشور جهان بررسی شده‌اند.

برترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه منچستر از کشور انگلستان است. دانشگاه سیدنی، دانشگاه غربی سیدنی و دانشگاه لاتروب سه دانشگاه کشور استرالیا هستند که رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه پنجم این فهرست به دانشگاه کووین از کانادا اختصاص دارد.

۲۷ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌ها ۲۰۲۱

۲۷ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری ۲۰۲۱ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، الزهرا (س)، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، محقق اردبیلی، علوم پزشکی شهیدبهشتی، تبریز، تربیت مدرس، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان، کردستان، صنعتی شریف، علوم پزشکی زنجان، اراک، شهیدمدنی آذربایجان، گیلان، آزاد اسلامی واحد نجف آباد، صنعتی کرمانشاه، صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، رازی کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، تربیت دبیر شهید رجایی است.

جدول رتبه بندی دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موثرترین دانشگاه‌ها ۲۰۲۱

ردیف رتبه جهانی دانشگاه نمره کلی نمره در هدف
۱ ۳۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۹۱.۲ ۳: سلامت و رفاه برای مردم: ۹۰.۹
۴: کیفیت آموزش: ۸۸.۲
۱۰: کاهش نابرابری: ۸۱.۰
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۸۴.۱
۲ ۴۰۰-۳۰۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶۶.۳–۷۰.۹

۳: سلامت و رفاه برای مردم: ۸۱.۷
۱۰: کاهش نابرابری: ۵۷.۰–۶۸.۶
۴: کیفیت آموزش: ۵۲.۶–۵۸.۰
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۵۶.۳–۶۴.۷

۳ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۵۶.۶–۶۶.۲ ۳: سلامت و رفاه برای مردم: ۸۲.۳
۶: دسترسی به آب بهداشتی: ۴۹.۱–۵۹.۵
۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۳۸.۶–۴۶.۹
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۳۳.۳–۴۴.۷
۴ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه الزهرا (س) ۵۶.۶–۶۶.۲ ۸: کار مناسب و رشد اقتصادی: ۶۱.۳–۶۸.۳
۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۳۸.۶–۴۶.۹
۱۵: زندگی در خشکی: ۴۴.۵–۶۲.۶
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۴۴.۸–۵۵.۹
۵ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۶.۶–۶۶.۲

۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۹۴.۸
۱۳: اقدام در زمینه آب و هوا: ۴۸.۲–۵۸.۳
۴: کیفیت آموزش: ۴۲.۱–۵۲.۵
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲

۶ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۵۶.۶–۶۶.۲

۳: سلامت و رفاه برای مردم: ۷۰.۱–۷۷.۶
۱۰: کاهش نابرابری: ۵۷.۰–۶۸.۶
۸: کار مناسب و رشد اقتصادی: ۴۸.۶–۵۵.۲
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲

۷ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۵۶.۶–۶۶.۲ ۳: سلامت و رفاه برای مردم: ۸۰.۷
۴: کیفیت آموزش: ۶۴.۰–۷۰.۷
۵: برابری جنسیتی: ۴۹.۴–۵۵.۲
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۳۳.۳–۴۴.۷
۸ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه محقق اردبیلی ۵۶.۶–۶۶.۲ ۲: نبود گرسنگی: ۶۶.۴
۶: دسترسی به آب بهداشتی: ۶۲.۷
۴: کیفیت آموزش: ۵۲.۶–۵۸.۰
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۳۳.۳–۴۴.۷
۹ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۵۶.۶–۶۶.۲ ۳: سلامت و رفاه برای مردم: ۸۴.۳
۱: نبود فقر: ۵۲.۵–۶۲.۰
۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۵۲.۱–۶۶.۲
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۳۳.۳–۴۴.۷
۱۰ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه تبریز ۵۶.۶–۶۶.۲ ۸: کار مناسب و رشد اقتصادی: ۶۱.۳–۶۸.۳
۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۵۲.۱–۶۶.۲
۴: کیفیت آموزش: ۵۲.۶–۵۸.۰
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۱۱ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس ۵۶.۶–۶۶.۲ ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۶۶.۳–۸۳.۶
۶: دسترسی به آب بهداشتی: ۴۹.۱–۵۹.۵
۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۴۷.۰–۵۴.۵
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۴۴.۸–۵۵.۹
۱۲ ۶۰۰-۴۰۱ دانشگاه تهران ۵۶.۶–۶۶.۲ ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۶۶.۳–۸۳.۶
۸: کار مناسب و رشد اقتصادی: ۵۵.۳–۶۱.۲
۱۰: کاهش نابرابری: ۴۹.۸–۵۶.۹
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۴۴.۸–۵۵.۹
۱۳ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۴۷.۶–۵۶.۵ ۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۵۴.۸–۶۳.۹
۸: کار مناسب و رشد اقتصادی: ۵۵.۳–۶۱.۲
۴: کیفیت آموزش: ۴۲.۱–۵۲.۵
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۱۴ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه کاشان ۴۷.۶–۵۶.۵ ۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۶۷.۲
۶: دسترسی به آب بهداشتی: ۴۹.۱–۵۹.۵
۱۰: کاهش نابرابری: ۴۹.۸–۵۶.۹
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۱۵ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه کردستان ۴۷.۶–۵۶.۵ ۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۴۷.۰–۵۴.۵
۲: نبود گرسنگی: ۴۷.۷–۵۹.۲
۴: کیفیت آموزش: ۴۲.۱–۵۲.۵
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۱۶ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی شریف ۴۷.۶–۵۶.۵ ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۶۶.۳–۸۳.۶
۸: کار مناسب و رشد اقتصادی: ۴۸.۶–۵۵.۲
۶: دسترسی به آب بهداشتی: ۳۰.۷–۴۰.۸
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۳۳.۳–۴۴.۷
۱۷ ۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۴۷.۶–۵۶.۵ ۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۵۴.۸–۶۳.۹
۱۰: کاهش نابرابری: ۵۷.۰–۶۸.۶
۸: کار مناسب و رشد اقتصادی: ۴۸.۶–۵۵.۲
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۱۸ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه اراک ۳۶.۵–۴۷.۵ ۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۴۷.۰–۵۴.۵
۶: دسترسی به آب بهداشتی: ۳۰.۷–۴۰.۸
۱۳: اقدام در زمینه آب و هوا: ۲۵.۶–۳۵.۸
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۱۹ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان ۳۶.۵–۴۷.۵ ۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۵۴.۸–۶۳.۹
۱۲: مصرف و تولید مسئولانه: ۲۹.۳–۴۳.۷
۱۱: شهرها و جوامع پایدار: ۲۴.۱–۴۵.۳
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۱.۷–۲۲.۴
۲۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه گیلان ۳۶.۵–۴۷.۵ ۶: دسترسی به آب بهداشتی: ۴۰.۹–۴۸.۹
۴: کیفیت آموزش: ۳۱.۷–۴۲.۰
۱۴: زندگی در منطقه آبی: ۲۶.۶–۴۱.۹
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۲۱ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۳۶.۵–۴۷.۵ ۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۳۸.۶–۴۶.۹
۸: کار مناسب و رشد اقتصادی: ۳۳.۰–۴۸.۵
۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۴۰.۷–۵۲.۰
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۱.۷–۲۲.۴
۲۲ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۳۶.۵–۴۷.۵ ۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۴۷.۰–۵۴.۵
۶: دسترسی به آب بهداشتی: ۴۰.۹–۴۸.۹
۴: کیفیت آموزش: ۵.۷–۳۱.۶
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۲۳ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی ۳۶.۵–۴۷.۵ ۴: کیفیت آموزش: ۵۲.۶–۵۸.۰
۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۵۲.۱–۶۶.۲
۶: دسترسی به آب بهداشتی: ۴۰.۹–۴۸.۹
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۲۴ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه رازی کرمانشاه ۳۶.۵–۴۷.۵ ۴: کیفیت آموزش: ۵۸.۱–۶۳.۹
۱۳: اقدام در زمینه آب و هوا: ۳۶.۱–۴۷.۹
۱۵: زندگی در خشکی: ۲.۰–۳۱.۸
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۱.۷–۲۲.۴
۲۵ ۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۳۶.۵–۴۷.۵ ۱۳: اقدام در زمینه آب و هوا: ۳۶.۱–۴۷.۹
۷: انرژی پاک و مقرون به صرفه: ۳۸.۶–۴۶.۹
۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۴۰.۷–۵۲.۰
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۲۲.۷–۳۳.۲
۲۶ ۱۰۰۱+ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۹.۲–۳۶.۴ ۴: کیفیت آموزش: ۴۲.۱–۵۲.۵
۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۴۰.۷–۵۲.۰
۵: برابری جنسیتی: ۶.۰–۳۲.۲
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۱.۷–۲۲.۴
۲۷ ۱۰۰۱+ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۹.۲–۳۶.۴ ۵: برابری جنسیتی: ۳۲.۳–۴۳.۱
۱۲: مصرف و تولید مسئولانه: ۲۹.۳–۴۳.۷
۸: کار مناسب و رشد اقتصادی: ۳۳.۰–۴۸.۵
۱۷: مشارکت در تحقق اهداف: ۱.۷–۲۲.۴

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر