معاون بهره برداری برق منطقه ای فارس اعلام کرد؛

تدوین طرح مقاوم سازی تجهیزات صنعت برق در برابر خطر فرونشست زمین

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای فارس با اشاره به خطرات فرونشست زمین برای تاسیسات و تجهیزات برق در استان و جنوب کشور یادآور شد: طرح مقاوم سازی تجهیزات صنعت برق در برابر خطر فرونشست زمین تدوین می گردد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر تدوین طرح مقاوم سازی تجهیزات صنعت برق در برابر خطر فرونشست زمین

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، فرشاد فرامرزی، معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای فارس با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل برداشتهای بی رویه منابع آب های زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور، فرونشست زمین در حال وقوع است افزود: این ، خطری جدی برای صنعت برق محسوب می شود، فرونشست ها عالوه بر احتمال خطرات جانی برای اقشار مختلف جامعه، خطر بزرگی نیز برای تجهیزات برق مانند دکل‌های فشار قوی و پستهای برق است.

فرامرزی اضافه کرد: فرونشست ها در صورتی که در فاصله نزدیک خطوط انتقال نیروی برق رخ دهد می تواند سبب سقوط آنها شود و تامین برق را با وقفه طوالنی مواجه سازد. وقوع فرونشست در کنار تجهیزات برق یا نیروگاه‌ها میتواند در روند تولید، انتقال و توزیع برق و نیز صادرات آن اختالل جدی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: اگرچه چالش فرونشست زمین جدی است اما می توان با پیش بینی به موقع و اجرای برنامه های هوشمندانه از کنار این خطر به سالمت عبور کرد. فرونشست زمین موضوعی است که نیاز به تمرکز ویژه داشته و با توجه به غیرقابل بازگشت بودن بخش زیادی از فرونشست‌های محتمل زمین، الزم است اقدام شناسایی، طراحی و اجرا در دستور کار شرکت قرار گیرد.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای فارس اضافه داد: در همین راستا نیاز است طرح مقاوم سازی تجهیزات صنعت برق در برابر خطر فرونشست تدوین گردد. با اجرای این طرح و افزایش مقاومت تجهیزات برق در برابر پدیده ی فرونشست در مقابل سایر پدیده های طبیعی نیز قابلیت اطمینان شبکه افزایش پیدا خواهد کرد.

فرامرزی با ارائه پیشنهاداتی برای عبور از خطر فرو نشست ها گفت: اقداماتی نظیر شناسایی محل های فرونشستی که نزدیک تجهیزات بوده و احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن تجهیزات وجود دارد ، بررسی تاثیر فرونشست بر تجهیزات ، تحت پایش قرار دادن تجهیزات و اجرای طرح مقاوم سازی یا تغییز مکان تجهیزات در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، موضوع مقابله با تهدید پدیده فرونشست برای اولین باربا محوریت دفترفنی انتقال و با همکاری امورهای بهره برداری و معاونت طرح و توسعه در اولویت مطالعه و اجرا قرار گرفته است.