یادداشتی از لیلا یزدی مومن( بخش دوم)

فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی

اهمیت فرهنگ در مدیریت ریسک سازمانی این است که انتقال دانش نیاز به افرادی دارد که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و دانش را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، فرهنگ افراد را به طورمداوم تشویق به خلق ایده، دانش یا راه حل های جدید میکند. مهمترین عامل موفقیت یک شرکت در به کارگیری مدیریت ریسک سازمانی را ذهنیت باز و شفافیت بخشهای مختلف، مدیرعامل و مدیران ارشد در طی سالها میدانند
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی

لیلا یزدی مومن در بخش دوم یادداشت ارسالی به پایگاه خبری گزارش خبربا موضوع فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی آورده است؛ فرهنگ مجموعه ای از ارزش های اجتماعی است که نحوه عمل موسسه هارا تعیین میکند .سازمانها برای گذر از نوع خاصی از مدیریت ریسک توسط دپارتمان کوچک یا گروه ویژه ای از متخصصان به سمت فرآیندهای همسو با دستیابی به اهداف استراتژیک ، به فرهنگ ریسک سازمانی قوی نیازمندند.

تدوین "فرهنگ ریسک"در سراسر شرکت شاید مهمترین ابزار مدیریت ریسک مؤثرباشد. شکست سازمانی اغلب ارتباط نزدیکی با فرهنگ ریسک ضعیف دارد. فرهنگ برای موفقیت مدیریت ریسک در حداکثر کردن ارزش ذینفعان ضروری است. اگر فرهنگ نادیده گرفته شود،ممکن است ریسک های مربوطه شناسایی و ارزیابی نشوند ،تصمیم گیرندگان از برخی ریسکها آگاه نباشند و ممکن است برخی ریسک های مهم نادیده گرفته شوند.

اهمیت فرهنگ در مدیریت ریسک سازمانی این است که انتقال دانش نیاز به افرادی دارد که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و دانش را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، فرهنگ افراد را به طورمداوم تشویق به خلق ایده، دانش یا راه حل های جدید میکند.

مهمترین عامل موفقیت یک شرکت در به کارگیری مدیریت ریسک سازمانی را ذهنیت باز و شفافیت بخشهای مختلف، مدیرعامل و مدیران ارشد در طی سالها میدانند. پژوهشگران بیان میکنندکه شانس موفقیت شرکت در به کارگیری مدیریت ریسک سازمانی ارتباط مستقیمی با میزان ظرفیت فرهنگی آن برای ذهنیت باز، شفافیت و کارگروهی دارد. موسسه حسابرسی کی پی ام جی فرهنگ ریسک را در دو مقوله دانش و درک و عقاید و تعهدات طبقه بندی کرده است.

فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی

مهمترین قسمت از چارچوب مدیریت ریسک اجرای فرآیندهای آن است. فرآیندهای مدیریت ریسک باید بخش لاینفک از مدیریت و تصمیم گیری باشد و در ساختار، عملیات و فرآیندهای سازمان یکپارچه شود. این فرآیندها میتواند در سطوح استراتژیک ، عملیات، برنامه یا پروژه اعمال شود. مراحل فرآِیندمدیریت ریسک باید در عمل تکرارشونده باشند.

فرآیندهای مدیریت ریسک شامل به کارگیری سیستماتیک خط مشی ها ،روش های اجرائی و رویه ها در فعالیت های اطلاع رسانی و مشورت، درک بستر سازمان ارزیابی، برخورد باریسک، پایش و بازنگری ،ثبت و گزارشگری ریسک است.

با بررسی چارچوب های مدیریت ریسک سازمانی و استانداردهای مربوطه و ادبیات پژوهشی اجزای فرایندهای اجرای مدیریت ریسک سازمانی شامل موارد زیر است:

  • شناسایی ریسک

اولین گام از اجرای مدیریت ریسک سازمانی شناسایی ریسک های شرکت است.شناسایی ریسک شامل یافتن،شناسایی و توصیف ریسک هایی است که ممکن است به یک سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی کمک کننده یا بازدارنده باشد . شناسایی ریسک را شامل شناسایی تمامی رویدادهای داخلی و خارجی، تمایز بین ریسک و فرصت و شناسایی منابع ریسک میداند.

در پژوهشها و دستورالعمل های مدیریت ریسک طبقه بندی های مختلفی از ریسک مطرح شده است. انواع ریسک ها را میتوان در قالب ریسکهای عملیاتی، مالی، راهبردی، ریسک تطبیق و رعایت قوانین و مقررات طبقه بندی کردند. ریسک های عملیاتی شامل ریسک های مربوط به عملیات و اجرای مدل کسب وکار شامل رضایت مشتری، توسعه محصول،عملکرد، تأمین منابع، مشکلات تولید،کارایی، ایمنی و سلامت، فرایندهای مدیریت و نیروی کار میباشند.

ریسکهای مالی مربوط به عدم قطعیت در خصوص نرخ بهره، نرخ ارز، کالا، نقدینگی، اعتباری، تداوم فعالیت و هزینه سرمایه هستند.ریسک های راهبردی شامل ریسک های مرتبط به طرح ها و راهبردهای کسب وکار شامل مسائل صنعت، پرتفوی کسب وکار،رقبا،قیمت گذاری و ارزش گذاری، چرخه عمر و سیاسی هستند.

ریسک درستی شامل ریسکهای مربوط به تقلب مدیران و کارکنان، فعالیتهای غیرقانونی و شهرت هستند.و درنهایت ریسکهای قانونی و رعایت شامل ریسکهای ناشی از درک نامناسب از قانون و تغییر قوانین است .

  • ارزیابی شدت ریسک

شرکت باید برای ریسک های شناسایی شده در مرحله قبل، شدت ریسک تعیین کند. شدت ریسک میزان تأثیری است که بر بازدهی و اهداف استراتژیک دارد. شدت ریسک بین سطوح مختلف واحد تجاری ممکن است متفاوت باشد مثلاً ریسکی که در سطح واحد عملیاتی مهم تلقی میشودممکن است در سطح کل شرکت مهم نباشد. بنابراین ریسک های شناسایی شده در مرحله قبل بر مبنای شدت ریسک تعیین شده ارزیابی میشوند.برای تعیین شدت ریسک ،احتمال و تأثیرمثبت یا منفی ریسک تعیین میشود.

  • اولویت بندی ریسک

سازمان ریسک هارا به منظورتصمیم آگاهانه و تخصیص بهینه منابع اولویت بندی میکند ،اولویت بندی ها برمبنای معیارهای موردتوافق تعیین میشوند مثال هایی از این معیارها شامل: سازگاری، پیچیدگی، سرعت، پایداری و بازیابی است .نحوه اولویت بندی ریسک پاسخ به ریسک را تعیین میکند.

پاسخ به ریسک دستورالعمل هاو ادبیات تجربی مدیریت ریسک سازمانی معمولاً4 اقدام را برای پاسخ به ریسک در نظر میگیرند این 4اقدام را به صورت زیر بیان میشود :

تحمل ریسک :پذیرش سطحی از ریسک به شکل جاری ،به دلیل آنکه رتبه ریسک مهم نیست یا بهای برخورد با ریسک بالاست.

برخورد با ریسک :اعمال تعدادی از درمان های ریسک به منظورکاهش احتمال یا تأثیر و ،رتبه بندی بعدی ریسک

انتقال ریسک :انتقال بخشی یا تمام پیامدهای ریسک به دیگری، که معمولاً از طریق بیمه انجام میشود.

حذف ریسک :ریسک هایی که برای ادامه فعالیت واحد تجاری بالا هستند و باید کاملاً از واحد تجاری حذف شوند.

تا به اینجای امر ، با این پیش‌فرض که خواننده درک درستی از مفاهیم ریسک سازمانی دارد.به بررسی «فرهنگ ریسک»، «فرآیند های مدیریت ریسک» و «اولویت بندی ریسک» پرداختیم و بر آن شدیم تا ریسک‌ها را به درستی شناسایی و مشخص کنیم که کدام‌یک از آن‌ها برای سازمان پذیرفته و کدام‌ یک پذیرفته نیستند.

حال با یک پرسش مواجه میشویم که ریسک ها چگونه ثبت و گزارش میشوند ؟ پاسخ این پرسش را در گام‌های بعدی فرآیند مدیریت ریسک خواهید یافت با ما همراه باشید.

پروفایل خبری کسب و کارهای منتخب

بارسانه های گزارش خبر

با رسانه ها

تیم خبری گزارش خبر

گروه حفاظتی پاس

روابط عمومی گروه پاس

تیم تامین حفاظت سازمان ها و اشخاص

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

بزرگترین پروژه های صنعتی کشور

دبستان پسرانه غیردولتی نهال اندیشه

دبستان نهال اندیشه

آموزش و تربیت علمی و کاربردی دانش آموزان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

تامین آهن اسفنجی تولیدکنندگان فولاد در کشور

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آموزش تخصصی دوره های حسابداری

شرکت تجلی معادن و فلزات

تجلی توسعه معادن و فلزات

نخستین شرکت پروژه محور در بازارسرمایه

رپورتاژ آگهی تریبون

تریبون

انتشار گسترده محتوا در رسانه گزارش خبر

روابط عمومی بانک آینده

روابط عمومی بانک آینده

بانک پیشرو در اقتصاد کشور

گروه سرمایه گذاری غدیر

گروه سرمایه گذاری غدیر

بزرگترین هلدینگ چندرشته ای در بازارسرمایه

سرآمد نوین

سرآمد نوین

پیشرو در نرم افزار های تخصص مالی بورس

وکیل اول

وکیل اول

پروانه وکالت ۲۵۸۰۱ کانون وکلای مرکز

بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران

تأمین مالی در چهارچوب تسهیلات قرض الحسنه

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

اشتغال‌زایی پایدار، ارزش آفرینی مواد معدنی و تأمین مواد اولیه صنعت فولاد کشور

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

میلاد فرخ پور

میلاد فرخ پور

فعال حوزه انفورماتیک

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

صدیقه طباطبایی

صدیقه طباطبایی

خبرنگار تحلیلی گزارش خبر

مهدی آشتیانی فرد

مهدی آشتیانی فرد

خبرنگار اختصاصی خبرگزاری گزارش خبر

محمد تقی ناصریراد

محمد ناصریراد

فعال رسانه، مستندساز و منتقدِ سینما

وحید حاج سعیدی

وحید حاج سعیدی

فعال رسانه ای در استان گلستان

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها